Sopförbränning utsläpp

  Avfallsförbränning sverige

  Utsläppen från sopförbränning har nästan fyrdubblats sedan år , och fortsätter öka. De totala utsläppen av växthusgaser minskade med 2,4 procent jämfört med och med 29 procent sedan Nästan allting har minskat, de flesta gaser och de flesta sektorer.

  Sveriges utsläpp

  Avfallsförbränning för el och värme har ökat i många år och gav 2,9 miljoner ton i utsläpp — betydligt mer än kol, olja, gas och torv, som tillsammans stod för 1,4 miljoner ton (och ännu mindre ). Om avfallsförbränningen vore en enda anläggning skulle den vara Sveriges näst största koldioxidutsläppare, efter SSAB.

  Koldioxidekvivalenter tabell

  Enligt Naturvårdsverkets statistik står sopförbränningen idag för 5% av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Tittar man närmare på just el- och fjärrvärmesektorn, står sopeldningen där för hela 50% av.
 • sopförbränning utsläpp

 • Sveriges utsläpp i procent globalt

 • Utsläpp av växthusgaser

  När avfallet bränns bildas det så pass mycket koldioxid att anläggningen kommer på plats 12 i Sverige, med sitt utsläpp av ton CO2 ekv. per år.

  Sveriges utsläpp ökar

  Ekodesignförordningen, som gäller från och med den 1 januari , innehåller produktkrav för fastbränslepannor. Produktkraven är minimikrav på årsenergieffektivitet och gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxid.

   Koldioxid utsläpp

  I processvatten från våt rökgasrening och rökgaskondensering samlas alla de föroreningar som funnits i avfallet och de som bildats under förbränningen. Därför renas det före utsläpp. I princip används samma teknik som vid rening av kommunalt avloppsvatten.

  Utsläpp per personkilometer

   Samtidigt har Stockholm Exergi fortsatt stora utsläpp från sopförbränning, särskilt från Högdalen: ton Sveriges största koldioxidutsläppare (för tabell, se nedan): I EU:s utsläppstatistik listas enskilda anläggningar, till exempel olika pannor för fjärrvärme i Stockholm.


 • Avfallsförbränning sverige
 • Sveriges utsläpp i procent globalt

 • Två tekniker dominerar. Det finns två dominerande tekniker när det gäller energiåtervinning i Sverige – rosterteknik och fluidbäddteknik. Vid förbränning på roster tillförs avfallet genom en påfyllningstratt och rör sig sedan nedåt på rosterbädden. Luft tillförs under processen och avfallet blandas successivt.

Copyright ©online-school.edu.pl 2023